پایه هفتم دبیرستان هیئت امنایی حق شناس

آزمون های پایه هفتم

آزمون های پایه هفتم

آزمونهای دانش آموزان پایه هفتم در این کلاس برگزار می گردد.

اجتماع دانش آموزان پایه هفتم

اجتماع دانش آموزان پایه هفتم

محل برگزاری سمینار ها، همایشها، کلاسها و برنامه های تجمیعی پایه هفتم